Vznik členstva

 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom/kou môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členom/kou združenia môžu byť osoby staršie ako 18 rokov.
 • Správna rada vedie aktuálny zoznam členov/niek.
 • Členmi/kami združenia môžu byť aj iné právnické alebo fyzické osoby, pokiaľ chcú svojou činnosťou napomôcť dosiahnuť ciele tohto združenia.
 • O členstve rozhoduje Správna rada združenia

 

Zánik členstva

Členstvo zaniká: ­

 • oznámením,
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena/ky o vystúpení zo združenia,
 • vylúčením za vážne porušenie stanov alebo poškodzovanie združenia; o vylúčení rozhoduje Správna rada, resp. riaditeľ/ka,
 • zánikom združenia
 • smrťou člena/ky,

V prípade zániku členstva zaniká aj mandát v Správnej rade resp. pozícia riaditeľa/ky alebo revízora/ky.

 

Práva členov/iek

Každý člen/ka má právo: ­

 • Podieľať sa na činnosti združenia,
 • využívať majetok a služby združenia v poskytovanom rozsahu a vyvíjať činnosť v zmysle stanov a cieľov organizácie,
 • ­byť informovaný/á o činnosti združenia,
 • podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • používať symboliku Máme radi Rastislavice, o.z. v súlade so stanovami, cieľmi a vnútornými smernicami,
 • byť uvoľnený z funkcií v orgánoch organizácie na vlastnú žiadosť.

 

Povinnosti člena/ky

Každý člen/ka je povinný: ­

 • chrániť majetok a záujmy združenia,
 • dodržiavať stanovy a vnútorné smernice,
 • vykonávať zodpovedne funkcie v orgánoch združenia, do ktorých bol zvolený/á a ktoré prijal/a,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

Povinnosti člena/ky

Výška ročného členského príspevku na rok 2018 bola stanovená na 0 EUR a odsúhlasená dňa 03.01.2018 Ročný príspevok bude prerokovaný v januári 2019.